บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

“เราดูแลระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ”

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

หากคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน IT มาดูแลและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวของกับระบบงานไอทีในองค์กร ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในระบบงานของคุณเพื่อดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานไอที ให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ไม่ขัดข้อง จนทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ โดยที่ท่านสามารถเลือกรูปแบบบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณได้ เช่น บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แบบรายเดือน ที่จะมีเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างระบบให้ทุก ๆ เดือน ทำให้สามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุขัดข้องในการใช้งานได้ หรือจะเป็นรูปแบบ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ที่จะช่วยแก้ปัญหาการใช้งานได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย เสมือนคงไว้ซึ่งตำแหน่งไอทีในองค์กร

ขั้นตอนการใช้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (Remote Support)

 1. ดาวน์โหลด Anydesk ได้ที่ www.grovethailand.com เลื่อนลงมาล่างสุด ซ้ายมือ จะพบกับเมนู Quick Support มีให้เลือกดาวน์โหลดทั้งแบบ Windows OS และ MAC OS
 2. Add Line ID เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ต คลิ๊กตรงนี้เพื่อ Add  Line ID
 3. แจ้ง หมายเลข Your ID ของโปรแกรม  Anydesk ให้เจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตทราบ เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อเพื่อแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ : ใช้รูปภาพแทนการสื่อสาร หลายครั้งที่เกิดปัญหา หากไม่รู้จะแจ้งหรือขอความช่วยเหลืออย่างไร สิ่งที่ง่ายที่สุดคือ ถ่ายรูป แล้วส่งไลน์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้เลยนะครับ

ขอบเขตและรูปแบบการให้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

 • ปรับปรุงโครงสร้างระบบให้เหมาะสมกับการทำงาน ลดความเสี่ยงที่อาจทำให้ระบบล่ม
 • ให้คำปรึกษา และวางระบบในลักษณะ Private Cloud ระบบคราวน์ภายในองค์กรเพื่อรองรับการทำงานแบบ Work From Home
 • สนับสนุนข้อมูลงานจัดซื้ออุปกรณ์ไอทีที่มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งาน ด้วยงบประมาณที่เหมาะสม
 • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ Onsite Support ประจำเดือน เพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงโปรแกรม ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ Helpdesk Support ตลอด 24 ชม. ผ่านโปรแกรม Teamviwer หรือ Anydesk เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
 • ดูแลการสำรองข้อมูล และการนำข้อมูลที่สำรองกลับมาใช้งาน ป้องกันความเสียหายจากไวรัสเรียกค่าไถ่
 • ดูแลอุปกรณ์เครือข่าย (Network) ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย และระบบป้องกันไวรัส
 • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาระบบงานไอทีในองค์กร
 • ปรับปรุงรูปแบบการใช้งานระบบไฟล์ในองค์กร เช่น File Server สนับสนุนการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กร ออกแบบและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
 • ดูแลและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบกล้อง CCTV ให้พร้อมสำหรับการดูผ่านออนไลน์
 • ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Terminal Server หรือ การเชื่อมต่อใช้งานจากระยะไกล (RDP)
 • ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Email เช่น การตั้งค่า Outlook
 • ดูแลและแก้ไขปัญหาระบบ Printer , Print Server

เหตุผลและความจำเป็นของการใช้บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ?

แนวคิดของบริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (บริการดูแลระบบไอที หรือ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์) เกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการ เช่น

 • การแข่งขันทางด้านธุรกิจ
 • ด้านการบริการแก่ลูกค้าที่มีการแข่งขันสูง
 • การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
 • ความล่าช้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและบริหารระบบสารสนเทศ

จากสาเหตุดังกล่าว ผู้บริหารองค์กรเริ่มมีการพิจารณาที่จะมอบมายภารกิจด้านการบริการระบบสารสนเทศทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญและมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาบริหารระบบสารสนเทศขององค์กรนั้น ๆ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น เหตุผลที่ต้องใช้งานบริการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลระบบไอที หรือ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ) เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้บริการมากขึ้น ด้วยสาเหตุดังนี้

 1. ลดภาระในการดูแลทรัพย์สินของระบบสารสนเทศ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ของระบบเครือข่ายสื่อสาร เป็นต้น. ทำให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
 2. ลดภาระในการวางแผนทางด้านเทคโนโลยีโดยจะวางแผนเฉพาะด้านนโยบายและการบริการใหม่ ๆ ที่ต้องการนำมาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันในตลาดเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องนำประเด็นของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมาเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณา
 3. ลดภาระในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู้ความชำนาญด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
 4. ความต้องการให้พนักงานของตนไปทำงานอื่นที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าทำการดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 5. ไม่สามารถว่าจ้างบุคลากรที่มีทักษะบางด้านเข้ามาทำงานได้ เนื่องจากเงื่อนไขการจ้างไม่ดึงดูดใจบุคลากรเหล่านั้น หรือไม่สามารถที่จะดึงดูดใจให้บุคลากรเล่านั้นทำงานอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาว บริการ IT OUTSOURCE ( บริการดูแลระบบไอที ) จะทำให้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มบุคลากรในองค์กรเพิ่มขึ้นทำให้องค์มีขนาดที่เหมาะสมและสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถกำหนดระดับของบริการ (Service Level) ได้ เช่น ต้องการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาเท่าใด ความผิดพลาดที่มีไม่ควรเกินอัตราหรือสัดส่วนเท่าใด การทำงานทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาคในทุกช่วงของเวลา เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความพึงพอใจกับการให้บริการของฝ่ายงานสารสนเทศต่อทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร
 7. ต้องการให้องค์กรมีการให้บริการทางด้านสารสนเทศเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันทั่วไป

ติดต่อบริการ

Add Line : เพื่อติดต่อบริการ